Dôležité informácie

Všeobecné informácie …

 

V ubytovacích kapacitách , v ktorých je delegát k dispozícii budú jeho delegátske hodiny a všetky informácie o výletoch, odchodov  autobusov  atd …vypísané na informačnej tabuly ITALMARE.

 

Ubytovanie…

Ponúkame Vám ubytovanie od najjednoduchšieho zariadenia až po ubytovanie vyššej kategórie v apartmánoch, vo villaggiach a v hoteloch.V ktorom dni a od/do ktorej hodiny Vám bude ubytovanie k dipozícii je vypísané pod každým popisom kapacity. Agentúra, alebo jej zástupca nie je povinný vydať klientovi kľúče v inej dobe ako je uvedené na vouchery. Pred stanoveným termínom odchodu obdrží klient  voucher s pokynmi na pobyt a prípadne autobusovú dopravu.Všetky informácie  týkajúce sa Vášho odchodu autobusu a fakultatívnych výletov vypíše delegát informačnú tabulu Italmare, alebo na informačnej tabuli partnerskej kancelárii Skorší príchod, alebo neskorší odchod  Vás neoprávňuje k dlhšiemu užívaniu ubytovania  ako je výpísané v pokynoch. V prípade , neskoršieho príchodu treba informovať kapacitu, tel.asisten.službu ,alebo delegáta, inak ubytovanie po 24hod prepadá v prospech kapacity, ktorá ju môže znovu prenajaťdalšiemu klientovi .Za časové posuny spôsobené dopravou na začiatku a konci čerpania služieb nemôže Dijon – Italmare poskytnúť žiadne finančné náhrady. Italmare  taktiež nezodpovedá za okolie ubytovacích kapacít, poprípade za hluk ostatných klientov užívajúcich to isté ubytovanie , alebo animačného programu , či hluk z okolitých barov a diskoték, alebo stavebných činností, ktoré môžu vzniknúť veľmi rýchlo bez toho, aby nás o nich informovali. Do celkového počtu lôžok sa zahrňujú i rozkladacie ( vyklápacie či vysúvacie ) lôžka a všetky lôžka sú považované rovnakej kvality. Apartmány nie sú vybavené dekami a nie všetky apartmány sú vybavené  posteľnou bielizňou, ktorú je potrebné si priniesť, alebo objednať si na mieste ( vid cenník, alebo popis kapacity ). Pod názvom posteľná bielizeň sa v Taliansku rozumie návlečka na vankúš, prestieradlo na lôžko, prestieradlo na prikrytie ( nie deka ). Pri záverečnom upratovaní, pokiaľ ho má klient zaplatený,  je povinný, aby apartmán odovzdal v pôvodnom stave v akom mu bol predaný ( čistá chladnička, kuchynský kút a kuchynský riad, odpadky ), alebo v prípade, že klient nemá zaplatené záverečné upratovanie a nezanechá po sebe uprataný apartmán môže agentúra žiadať penále z kaucie. Vo všetkých kapacitách je klient povinný odovzdať kauciu, ktorá mu bude po odovzdaní nepoškodeného apartmánu vrátená, v prípade že spôsobí škodu ju musí nahlásiť a uhradiť priamo na mieste. Dijon a Italmare nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na osobách či ich majetku v dobe ich pobytu v apartmánoch, alebo počas autokarovej dopravy ( straty, krádeže, nehody, úrazy… ), preto Vám nedoporučujeme nosiť si so sebou drahé predmety. Počas pobytu je klient povinný dodržovať miestne normy týkajúce sa verejného kľudu a poriadku. Všetky extra poplatky ohľadom Vášho ubytovania uhrádzate priamo na mieste v ubytovacích kapacitách v euro. Italmare si vyhradzuje právo zrušiť objednané služby v prípade, že objednaný apartmán/ hotelová izba nebude k dispozícii z dôvodu nepredvídanej udalosti, bude nahradený inou kapacitou rovnakej, alebo vyššej kvality.

 

 

Plážový servis a okolie…

Jedná sa o jeden slnečník a dve lehátka, alebo jedno lehátko a jedno plážové kreslo/ apartmán. Túto informáciu nájdete v popise ubytovacej kapacity v katalògu. Plážový servis je v cene zahrnutý od dňa príchodu od 17.00.hod do dňa odchodu do 10.00.hod. Upozorňujeme Vás, že v období  pred a po sezòne prináša okrem výhodných cien i to, že niektoré ubytovacie zariadenia na základe nízkeho počtu turistov môžu svoje služby obmedziť. Tak isto i bary, diskotéky môžu byť v okolí mimo sezòny zatvorené. Absencia týchto služieb nevedie k dôvodu k reklamácii kedže sa jedná o nepredvídateľné záležitosti, ktoré Italmare nemôže ovplyvniť.

 

 

 

 

Stravovanie…

Popri ubytovaní je možné rezervovať si i stravu priamo v hotely, vo villaggi. Pri ubytovaní v apartmánoch v niekotrých ubytovacích kapacitách je možné objednať si stravu v reštaurácii villaggia. Spôsob stravovania a strava sú prispôsobené miestnym tradíciám a zvykom.

Rozlišovanie stravovania v hoteloch:

BB – ubytovanie s raňajkami

HB – ubytovanie s polpenziou

FB – ubytovanie s plnou penziou

ALL INCLUSIVE – raňajky, obed , večera , presný popis konzumácii počas dňa a základného stravovania  nájdete v popise kapacity

Stravovanie v hotely formou HB začína večerou a končí raňajkami, v prípade FB začína večerou a končí obedom. Popis BB, HB a FB nájdete v popise kapacity.

Niektoré ubytovacie kapacity môžu do sezony ich reštaurácie dať i do inej správy , takže popisy na HB a FB sa môžu meniť v spôsobe podávania jedál.

 

Klubové karty…

Vo vybraných rezidenciách, villaggiach a hoteloch sú v cene zahrnuté klubové karty, alebo sa platia priamo na mieste, zahrňujú animačné programy počas celého pobytu, vstup do bazénu ( pokiaľ sa nachádza v ubytovacej kapacite – vid popis v katalògu, vstup do bazénu je všade povolený len s kúpacou čapicou !!! ), využitie športového zariadenia, spoločenské a športové hry, diskotéky, atd…Celý  program prebieha počas celého Vášho pobytu a spríjemní Vašu dovolenku. Letné pobytové miesta majú vzahraničí veľmi podobný ráz v tom, že k nim neodmyslyteľne patrí zábava a nočný život, takže  nie je možné zaistiť absolútne ticho v nočných hodinách. Každé ubytovacie zariadenie má rozdielny vyhradený čas na denný a nočný kľud, animácie a tiež i rozdielny čas, v ktorom sú klientom sprístupnené bazény počas dňa. Animačné programy sú organizované v talianskom jazyku.

 

Asistencia klientov a výlety…

V niektorých ubytovacích kapacitách je klientom k dispozícii slovensky, alebo česky hovoriaci delegát . Úlohou delegáta je ubytovať klienta ( v ubytovacích kapacitách kde sa nenachádza delegát na mieste sa klienti ubytujú na recepii na základe voucheru ), ak je príchod iný ako ubytovacie hodiny je treba o inom časovom príchode delegáta/ ubytovaciu kapacitu telefonicky informovať na číslo, ktoré Vám bude poskytnuté spolu s jeho menom pred odchodom. Na mieste Vás delegát oboznámi s delegátskymi  hodinami, fakultatívnymi výletmi a daľšími dôležitými informáciami. V naliehavých prípadoch je možné delegáta kontaktovať i mimo delegátske hodiny. Z každého strediska sa organizujú fakultatívne výlety. O výletoch Vás bližšie oboznámi i náš delegát, u ktorého sa platia výlety priamo na mieste v euro. Výlety sú organizované spolu so slovensky, alebo česky hovoriacim delegátom. V prípade malého záujmu klientov sa môže výlet zrušiť.

 

Voucher…

Pred stanoveným termínom odchodu obdrží klient od svojej cestovnej kancelárii poštou/ emailom, alebo osobne priamo v kancelárii voucher s pokynmi na pobyt, ktorý mu slúži v zahraničí ako ubytovací poukaz. Akýkoľvek zásah zo strany klienta do voucheru ho znehodnocuje a činí ho neplatným.

 

Reklamácie…

Na mieste každého ubytovania je k dispozícii delegát, alebo recepcia kde treba čo najskôr nahlásiť akýkoľvek nedostatok služieb, závadu či nedostatok nájdený v apartmáne/ hotelovej izbe, alebo v okolí ubytovania delegátovi. V prípade, že závada, alebo nedostatky služieb nebudú odstránené zo strany zodpovednej osoby ubytovacej kapacity do odchodu klienta je potrebné spísať reklamáciu priamo na mieste ubytovania, ktorá musí byť podpísaná delegátom, alebo zodpovednou osobou ubytovacej kapacity. V takomto prípade bude na reklámáciu Italmare brať zreteľ. Pokiaľ klient pošle po návrate reklamáciu, ktorá nebude písomne potvrdená delegátom, alebo zodpovednou osobou ubytovacej kapacity sa na reklamáciu nebude brať zreteľ, kedže Italmare nemá žiadnu možnosť preveriť nedostatky služieb. Prosíme Vás preto, aby ste  eventuálne sťažnosti a reklamácie riešili priamo na mieste s delegátom, aby bol Váš pobyt sprevádzaný len príjemnými chvíľami.

 

Individuálna a autokarová doprava, transfery z/na vlakovú stanicu v Taliansku

Ubytovacie kapacity sú určené pre klientov s individuálnou dopravou, ale i pre klientov, ktorí uprednostňujú autobusovú dopravu. Pri jednotlivých ubytovacích kapacitách je uvedená príjazdová trasa k miestu ubytovania. Autobusovú dopravu si môžete zaistiť do Kalábrie a Kampánie kvalitnými autobusmi z Českej  a Slovenskej republiky. Prvý a posledný deň je určený k preprave a nie k pobytu. Všetky časy, miesta odchodu a príchodu Vám budú pred odchodom upresnené cestovnou kanceláriou. Vzhľadom k nečakaným situáciám ( t.j. počasie, diaľničné kalamity…  ) je treba počítať i s možným zdržaním čo bohužiaľ dopravca nemôže ovplyvniť. Počas cesty nie je zaistený technický doprovod .  Transfery z/na vlakovú stanicu v Taliansku , ktoré poskytujú niektoré ubytovacie kapacity zdarma, alebo za poplatok sú klientom k dispozícii od 08.00hod – 21.00.hod. Časy  transfrerov v Taliansku Vám budú oznámené bud cez sms,alebo osobne delegátom .

Časy transferov, autobusov a miesta nástupných miest  v SR a CR Vám oznámi priamo vaša cestovná kancelária .

 

Dôležitá informácia :

Na základe vyhlášky  miestnych talianskych úradov je vo väčšine miest a letovisiek vyberaná pobytová taxa 1-3 euro/ osoba / deň , spravidla túto taxu platia osoby nad 12 rokov . Pobytovú taxu môže mesto zaviesť i deň pred príchodom klienta a začatím sezony , bez toho aby nás ubytovacie kapacity stihli včas informovať a zároveň Italmare cestovné kancelárie, alebo klientov.  Takže nie vždy je  možné  klientov infomovať o tejto taxe vopred, ktorú musia na mieste zaplatiť.